tùy biến giao diện
0

Thay đổi giao diện ứng dụng theo ý muốn

Giờ thì vào chủ đề chính: Để bắt đầu thì mình sẽ tạo 1 project mới của Windows Forms Application nếu bạn muốn thì có thể làm trực tiếp vào trong 1 project đã tạo sẵn của bạn!! Sau khi đã tạo xong, tại cửa sổ Properties, ta sửa thuộc tính FromBorderStyle thành None ​​​​​​► Sau bước trên, bạn […]
bandicam 2018-06-03 15-54-24-251
0

Creating Advanced Tabbed Notepad In Java

bắt đầu với code dưới Introduction  As you all know Java is the world’s most popular & powerful programming language which is plateform independant. There are many editors developed using Java that we use like Eclipse,NetBeans,Intelli-J,JEdit etc.These editors are same as notepad but with added and developed extended features. In this article we will cover […]